Wysokość opłaty akredytacyjnej na 2017 rok Drukuj
Autor: Paulina Domańska   
czwartek, 09 lutego 2017 14:24

logo koPlacówka ubiegająca się o przyznanie akredytacji, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opłatę.

Na podstawie § 6 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 oraz z 2005r. Nr 88, poz. 746) ) oraz §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248) wysokość opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosi 993 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

 

 

Opłatę należy dokonać na konto: 

49 1010 1704 0023 0722 3100 0000