BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Awans Zawodowy 2015 Print
Written by Małgorzata Kuś   
Tuesday, 30 June 2015 11:09

 

men2Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013  r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

 

 

W związku z powyższym dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego musi uwzględniać:

 

1. W przypadku dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz aktu nadania stopnia awansu zawodowego należy przedkładać poświadczone kopie, a nie oryginały.

 

2. Zaświadczenie dyrektora szkoły powinno zawierać informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

3. Należy załączyć opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia - w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów.

 

4. Jeżeli nauczyciel realizował w czasie stażu zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia, należy przedłożyć poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. - Dz. U. z 2013r., poz. 1207).

 

7. W przypadku dyrektora szkoły sprawozdanie z 3 ostatnich lat pracy powinno zawierać w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania.

 

8. W składzie komisji kwalifikacyjnej zapewnia się udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu co nauczyciel, a w przypadku dyrektora szkoły lub placówki co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jeden ekspert naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

 

9. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, nauczyciel powinien uzupełnić te braki w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

10. Wniosek nauczyciela i dokumenty, o których mowa § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7 rozporządzenia, przechowuje organ nadający stopień awansu zawodowego. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.

 

Załączniki

wniosek dla nauczyciela.docx

załącznik do wniosku.docx

zaświadczenie dla drektora szkoły.docx

wniosek dla dyrektora.docx

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet