Awans Zawodowy 2015 Print
Written by Małgorzata Kuś   
Tuesday, 30 June 2015 11:09

 

men2Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013  r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

 

 

W związku z powyższym dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego musi uwzględniać:

 

1. W przypadku dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz aktu nadania stopnia awansu zawodowego należy przedkładać poświadczone kopie, a nie oryginały.

 

2. Zaświadczenie dyrektora szkoły powinno zawierać informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

3. Należy załączyć opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia - w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów.

 

4. Jeżeli nauczyciel realizował w czasie stażu zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia, należy przedłożyć poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. - Dz. U. z 2013r., poz. 1207).

 

7. W przypadku dyrektora szkoły sprawozdanie z 3 ostatnich lat pracy powinno zawierać w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania.

 

8. W składzie komisji kwalifikacyjnej zapewnia się udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu co nauczyciel, a w przypadku dyrektora szkoły lub placówki co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jeden ekspert naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

 

9. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, nauczyciel powinien uzupełnić te braki w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

10. Wniosek nauczyciela i dokumenty, o których mowa § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7 rozporządzenia, przechowuje organ nadający stopień awansu zawodowego. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.

 

Załączniki

wniosek dla nauczyciela.docx

załącznik do wniosku.docx

zaświadczenie dla drektora szkoły.docx

wniosek dla dyrektora.docx