Projekt systemowy „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” Print
Tuesday, 27 September 2011 14:29

Instytut Badan Edukacyjnych (IBE) realizuje projekt systemowy „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą.

Poprzez działania podejmowane do 2015 r. IBE zamierza

- poprawić stan wiedzy o funkcjonowaniu, przemianach i efektach systemu edukacji,

- dostarczyć narzędzi do pracy z uczniem i upowszechnić wykorzystanie badań w praktyce,

- wzmocnić zaplecze instytucjonalne dla nowoczesnych badań edukacyjnych,

- zwiększyć dostęp do informacji.

Badania IBE są podporządkowane głównemu celowi projektu i mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej – mają też umożliwiać monitorowanie systemu edukacji pod kątem doskonalenia systemu edukacji.

Dobór próby badawczej odbywa się losowo. Dyrektorów szkół zachęcamy do udziału w badaniach i wykorzystania materiałów informacyjnych i wyników do planowania działań ukierunkowanych na rozwój uczniów i skutkujących podniesieniem jakości kształcenia.

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej IBE www.ibe.edu.pl Entuzjaści edukacji.

(http://www.eduentuzjasci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=54)