BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Komunikat w sprawie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe w 2013 roku. Print
Written by Wiesława Luftman (tel. 957255000)   
Thursday, 13 December 2012 13:00

logo koUWAGA! Zmiana terminu składania wniosków o odznaczenia państwowe

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie  informuję, że termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa 11 stycznia 2013 roku (liczy się data wpływu do kuratorium). W przypadku odznaczeń resortowych termin nadsyłania wniosków upływa  28 lutego 2013 roku. Nadsyłana do Kuratorium Oświaty dokumentacja powinna zawierać:

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych z podaniem stanowiska,  podpisane przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący (w przypadku, gdy wniosek jest dla dyrektora).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) przygotowany na obowiązującym druku. Uwaga: Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w  sprawach  o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich druków (Dz. U. Nr 186, poz. 1102) nie są opatrzone klauzulą „Zastrzeżone”, w związku z powyższym należy sporządzić wniosek na obowiązującym formularzu (wzór wniosku w załączeniu).
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, wypełnione przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną, w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez składania podpisu
  i odcisku pieczęci szkoły/placówki oraz dyrektora szkoły/placówki, organu
  prowadzącego, bez wpisywania daty wystawienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem
  o karalność kandydata.

Jednocześnie uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż komisja opiniująca wnioski nie będzie opiniowała wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż określone obowiązującą ustawą. Ponadto, bardzo proszę o dokonanie wnikliwej analizy i oceny merytorycznej składanych wniosków, co powinno wpłynąć na ich jakość.

Informuję, że zasadniczą przyczyną negatywnej oceny większości wniosków, które w ubiegłym roku nie zostały pozytywnie rozpatrzone w Kuratorium była m.in. ogólnikowość uzasadnień i brak wskazania konkretnych osiągnięć kandydata, w tym przede wszystkim z okresu po uzyskaniu ostatniego odznaczenia.  Pragnę podkreślić, że nie ma przeszkód formalnych do wystąpienia o odznaczenia dla kandydatów, których wnioski w ubiegłym roku nie zostały pozytywnie rozpatrzone pod warunkiem ponownego, prawidłowego ich opracowania. Jednocześnie przypominam podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych: 

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r.  Nr 90, poz. 450 i 451 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym rejestrze Karnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w wprawie informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym rejestrze Karnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 198, poz. 1930 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz
  o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2714),
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia  2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania
  w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z dnia 6 września 2011 r. Nr 186,poz. 1102 z późn.zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. W sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

Wnioski o odznaczenia państwowe i resortowe należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty

ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Można je również składać osobiście bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Gorzowie, Delegaturze w Zielonej Górze, Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Żarach.

W sprawach związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi można kontaktować się z pracownikami Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. tel. 957255000, 957255009.

 

Załączniki:

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia,

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.

 

Praktyczne uwagi dotyczące wypełniania wniosków:

Wniosek o nadanie Medalu KEN

 1. Wniosek musi być napisany na komputerze lub na maszynie do pisania – wniosek napisany odręcznie nie będzie przyjęty.
 2. W rubryce 7 musi znaleźć się pieczątka nagłówkowa jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek z danymi adresowymi, numerem telefonu.
 3. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 8. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia (wniosek musi być jednokartowy- dwustronicowy).
 4. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty). Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zadaniu uzasadnienia
  w rubryce 8, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego w którym składany jest wniosek).
 5. Rubrykę 9 wypełnia Lubuski Kurator Oświaty.

Wniosek o nadanie orderu- odznaczenia:

 1. Wniosek musi być napisany na komputerze lub na maszynie do pisania – wniosek napisany odręcznie nie będzie przyjęty.
 2. W lewym górnym rogu powinna znaleźć się pieczątka jednostki organizacyjnej sporządzającej  wniosek zawierająca dane adresowe, numer telefonu.
 3. Należy dokładnie określić nazwę orderu- odznaczenia, zgodnie z  ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450
  i 451, z późn. zm.)
 4. Numer rejestru i pozycji w notatce lub wykazie- proszę nie wypełniać.
 5. Proszę zwrócić uwagę na konieczność wypełnienia rubryk: 13 i 19 (pełnienie funkcji art.3 ustawy o orderach i odznaczeniach i karalność).
 6. W rubryce Nr 15 ,,posiadane ordery i odznaczenia” i w rubryce Nr 17,,posiadane wyróżnienia, odznaki” w przypadku, gdy kandydat do orderu-odznaczenia nie posiada odznaczeń należy wpisać: nie posiada lub  nie dotyczy.
 7. W rubryce Nr 15 należy wpisać tylko odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.
 8. W rubryce: ,,stanowisko” należy określić stanowisko wpisując np. nauczyciel – bez podania jakiego przedmiotu osoba naucza.
 9. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 18. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia (wniosek musi być jednokartowy- dwustronicowy).
 10. W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. Natomiast
  w uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi należy wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.
 11. Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia. Należy unikać sformułowań ogólnikowych, lakonicznych, opisywania przebiegu kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. W uzasadnieniu nie powinno się używać nazwisk uczniów – laureatów olimpiad, konkursów, zawodów sportowych, festiwali.
 12. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie (należy uwzględnić terminy i daty realizowanych zadań i osiągnięć, aby można było ocenić czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia). W uzasadnieniu nie mogą być podawane zasługi dotyczące okresu sprzed nadania ostatniego odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat brane są pod uwagę tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy.
 13. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty). Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zadaniu uzasadnienia
  w rubryce 18, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego w którym składany jest wniosek).
 14. W pozycji 18, po lewej stronie data sporządzania wniosku, pieczęć urzędowa jednostki organizacyjnej(okrągła pieczęć) i po prawej stronie pieczątka imienna kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek i podpis.
 15. pozycji 19 należy wpisać „niekarana(y)”.
 16. Proszę nie wypełniać rubryk od pozycji 20.
 17. Na samym dole wpisać proszę nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek.
 18. Do wniosku należy dołączyć spinaczem biurowym druk „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” sporządzonym w jednym egzemplarzu, wypełniony w punktach od 1 do 12, bez daty wystawienia i podpisu osoby uprawnionej ( Ministerstwo Edukacji Narodowej wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie).

 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet