Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wniosków o nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Print
Written by Krzysztof Kowaluk (tel. 957255006)   
Wednesday, 13 March 2013 10:16

Informuję, iż termin nadsyłania wniosków o nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania upływa z dniem 31 maja 2013 r.(liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) natomiast  o nagrody Kuratora Oświaty z dniem 12 lipca 2013 r.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej- zgodnie z wieloletnią tradycją- nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są- na podstawie art. 49 ust.3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ( Dz. U. z 2009r. Nr 131, poz. 1078)- nagrody ministra właściwego do spraw oświaty oraz kuratora oświaty.
Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, zgodnie
z §2 ust. 3  cyt. rozporządzenia .
Wnioski proponuję przygotować wg. załączonego wzoru ( jednokartkowe).
Wraz z wnioskami o nagrody, należy przesłać pismo przewodnie ze zbiorczym wykazem kandydatów, podpisane przez upoważnione osoby.

 

Wzór wniosku