Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty Drukuj
Autor: Małgorzata Kuś   
czwartek, 02 kwietnia 2015 15:11

logo koInformuję, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa z dniem 29 maja 2015 r. (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) natomiast  o nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty z dniem 31 lipca 2015 r.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej- zgodnie z wieloletnią tradycją - nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są - na podstawie art. 49 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ( Dz. U. z 2009r. Nr 131, poz. 1078) - nagrody ministra właściwego do spraw oświaty oraz kuratora oświaty.


Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, zgodnie z §2 ust. 3 cyt. rozporządzenia.

Wraz z prawidłowo wypełnionymi wnioskami (JEDNOKARTKOWE, DWUSTRONICOWE), należy przesłać pismo przewodnie ze zbiorczym wykazem kandydatów, podpisane przez upoważnione osoby.

Proszę nie załączać „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

 

WNIOSEK O NAGRODĘ MEN.docx

WNIOSEK O NAGRODĘ LKO.docx