BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych w 2016 roku Print
Written by Monika Szczecińska (tel. 725 50 09)   
Tuesday, 05 January 2016 11:23

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że:

 1. termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 28 stycznia 2016 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.).
 2. wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (resortowe) należy przesłać w terminie do 13 lutego 2016 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.)

Nadsyłana do Kuratorium Oświaty dokumentacja powinna zawierać:

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych z podaniem stanowiska, podpisane przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący (w przypadku, gdy wniosek jest dla dyrektora).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) przygotowany na obowiązujących formularzach - wzory wniosków w załączeniu.
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, wypełnione przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną, w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez składania podpisu
  i odcisku pieczęci szkoły/placówki oraz dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego, bez wpisywania daty wystawienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność kandydata.

Informacje uzupełniające dotyczące składanych dokumentów o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż komisja opiniująca nie będzie przyjmowała wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – załącznik 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz. 1102.).
 2. Informujemy, że zasadniczą przyczyną negatywnej oceny większości wniosków, które nie zostały pozytywnie rozpatrzone w Kuratorium była m.in. ogólnikowość uzasadnień i brak wskazania konkretnych osiągnięć kandydata, w tym przede wszystkim z okresu po uzyskaniu ostatniego odznaczenia. Pragniemy podkreślić, że nie ma przeszkód formalnych do wystąpienia o odznaczenia dla kandydatów, których wnioski w ubiegłym roku nie zostały pozytywnie rozpatrzone pod warunkiem ponownego, prawidłowego ich opracowania.
 3. Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.
 4. W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków . Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez aktualnego pracodawcę i zawierać jego pieczęć. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.
 5. Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w "Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie" (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.
 6. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.
 7. Jednocześnie przypominamy podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:
 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 450 i 451, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
  i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 0, poz. 64).
 4. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

Wnioski o odznaczenia państwowe i resortowe należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski.

 

Można je również składać osobiście bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

W sprawach związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi można kontaktować się z pracownikami Wydziału Strategii Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. tel. 957255009 lub 957255032

 

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 2. Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia
 3. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
 4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 

 

PRAKTYCZNE UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW

Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 1. Wniosek musi być napisany na komputerze lub na maszynie do pisania – wniosek napisany odręcznie nie będzie przyjęty.
 2. W rubryce 7 musi znaleźć się pieczątka nagłówkowa jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek z danymi adresowymi, numerem telefonu.
 3. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 8. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia (wniosek musi być jednokartowy- dwustronicowy).
 4. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty). Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zdaniu uzasadnienia
  w rubryce 8, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego, w którym składany jest wniosek).
 5. Rubrykę 9 wypełnia Lubuski Kurator Oświaty.

Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia:

 1. Wniosek musi być napisany na komputerze lub na maszynie do pisania – wniosek napisany odręcznie nie będzie przyjęty.
 2. W lewym górnym rogu powinna znaleźć się pieczątka jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek zawierająca dane adresowe, numer telefonu.
 3. Należy dokładnie określić nazwę orderu - odznaczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450
  i 451, z późn. zm.)
 4. Numer rejestru i nr pozycji w notatce lub wykazie - proszę nie wypełniać.
 5. Proszę zwrócić uwagę na konieczność wypełnienia rubryk: 13 i 19
 6. W rubryce Nr 15 ,,posiadane ordery i odznaczenia” i w rubryce Nr 17,,posiadane wyróżnienia, odznaki” w przypadku, gdy kandydat do orderu-odznaczenia nie posiada odznaczeń należy wpisać: nie posiada lub nie dotyczy.

W rubryce nr 15 należy wpisać tylko odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.

 1. W rubryce: ,,stanowisko” należy określić stanowisko wpisując np. nauczyciel – bez podania jakiego przedmiotu osoba naucza.
 2. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 18. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia (wniosek musi być jednokartowy- dwustronicowy).
 3. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi należy wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia. Należy unikać sformułowań ogólnikowych, lakonicznych, opisywania przebiegu kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. W uzasadnieniu nie powinno się używać nazwisk uczniów – laureatów olimpiad, konkursów, zawodów sportowych, festiwali.

 1. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie (należy uwzględnić terminy i daty realizowanych zadań i osiągnięć, aby można było ocenić czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia). W uzasadnieniu nie mogą być podawane zasługi dotyczące okresu sprzed nadania ostatniego odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat brane są pod uwagę tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy.
 2. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty). Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zdaniu uzasadnienia
  w rubryce 18, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego w którym składany jest wniosek).
 3. W pozycji 18, po lewej stronie data sporządzania wniosku, pieczęć urzędowa jednostki organizacyjnej(okrągła pieczęć) i po prawej stronie pieczątka imienna kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek i podpis.
 4. W pozycji 19 należy wpisać „niekarana(y)”.
 5. Proszę nie wypełniać rubryk od pozycji 20.
 6. Na samym dole wpisać proszę nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek.
 7. Do wniosku należy załączyć spinaczem biurowym druk „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” sporządzonym w jednym egzemplarzu, wypełniony w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez daty wystawienia i podpisu osoby uprawnionej (Ministerstwo Edukacji Narodowej wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie).

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę:

 1. Wniosek musi być napisany na komputerze lub na maszynie do pisania – wniosek napisany odręcznie nie będzie przyjęty.
 2. W lewym górnym rogu powinna znaleźć się pieczątka jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek zawierająca dane adresowe, numer telefonu.
 3. Należy dokładnie określić nazwę medalu, zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450
  i 451, z późn. zm.)
 4. Numer rejestru i nr pozycji w notatce lub wykazie - proszę nie wypełniać.
 5. Proszę zwrócić uwagę na konieczność wypełnienia rubryk: 13, 19, 20.
 6. W rubryce Nr 15 ,,posiadane ordery i odznaczenia” i w rubryce Nr 17,,posiadane wyróżnienia, odznaki” w przypadku, gdy kandydat do orderu-odznaczenia nie posiada odznaczeń należy wpisać: nie posiada lub nie dotyczy.

W rubryce nr 15 należy wpisać tylko odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.

 1. W rubryce: ,,stanowisko” należy określić stanowisko wpisując np. nauczyciel – bez podania jakiego przedmiotu osoba naucza.
 2. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 18. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia (wniosek musi być jednokartowy- dwustronicowy).
 3. W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.

Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia. Należy unikać sformułowań ogólnikowych, lakonicznych, opisywania przebiegu kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. W uzasadnieniu nie powinno się używać nazwisk uczniów – laureatów olimpiad, konkursów, zawodów sportowych, festiwali.

 1. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie (należy uwzględnić terminy i daty realizowanych zadań i osiągnięć, aby można było ocenić czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia). W uzasadnieniu nie mogą być podawane zasługi dotyczące okresu sprzed nadania ostatniego odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat brane są pod uwagę tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy.
 2. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty). Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zdaniu uzasadnienia
  w rubryce 18, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego w którym składany jest wniosek).
 3. W pozycji 19, po lewej stronie data sporządzania wniosku, pieczęć urzędowa jednostki organizacyjnej (okrągła pieczęć) i po prawej stronie pieczątka imienna kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek i podpis.
 4. W pozycji 19 i 20 należy wpisać odpowiednio.
 5. Proszę nie wypełniać rubryk od pozycji 21.
 6. Na samym dole wpisać proszę nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek.
 7. Do wniosku należy załączyć spinaczem biurowym druk „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” sporządzonym w jednym egzemplarzu, wypełniony w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez daty wystawienia i podpisu osoby uprawnionej (Ministerstwo Edukacji Narodowej wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie).

 

Załączniki:

 

 1. Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 2. Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia
 3. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
 4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 

 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet