BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych w 2017 roku Print
Written by Małgorzata Kuś (tel. 725 50 09)   
Thursday, 05 January 2017 10:52

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że:

 1. termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 27 stycznia 2017 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.).
 2. wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w terminie do 10 lutego 2017 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.)

Nadsyłana do Kuratorium Oświaty dokumentacja powinna zawierać:

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych z podaniem stanowiska, podpisane przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący (w przypadku, gdy wniosek jest dla dyrektora).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) przygotowany na obowiązujących formularzach - wzory wniosków w załączeniu.
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, wypełnione przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną, w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez składania podpisu
  i odcisku pieczęci szkoły/placówki oraz dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego, bez wpisywania daty wystawienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność kandydata.

Informacje uzupełniające dotyczące składanych dokumentów o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

  1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż komisja opiniująca nie będzie przyjmowała wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.
  2. Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w "Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie" (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.
  3. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.
  4. Wnioski o odznaczenia państwowe i resortowe należy przesłać na adres:

   Kuratorium Oświaty
   ul. Jagiellończyka 10
   66-400 Gorzów Wielkopolski.

   Można je również składać osobiście bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

  5. W sprawach związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi można kontaktować się z pracownikami Wydziału Strategii Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. tel. 957255009 lub 957255033.

   

  Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

  * Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 475 z późn. zm.).
  * Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.).
  * Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym tj. (Dz. U. z 2015 r. poz. z późn. zm.). rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025 z późn. zm.).
  * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

   

   

  Załączniki:

  1. Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia
  2. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
  3. Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
  4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
  5. Sposób wypełniania druku - „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

  PRAKTYCZNE UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW

  Wszystkie wnioski muszą być jednokartowe- dwustronicowe oraz wypełnione pismem drukowanym. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

  Na formularzu o nadanie orderu- odznaczenia oraz o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę w miejscach zaznaczonych kolorem szarym:

  - (pkt 2. Płeć) proszę kliknąć dwukrotnie, a otworzy się okno „Opcje pola wyboru formularza”. W miejscu „wartość domyślna” proszę zaznaczyć „zaznaczone”.

  - (pkt 10. Miejsce zameldowania na pobyt stały) po dwukrotnym kliknięciu otworzy się okno „Opcje pola formularza tekstowego”. W miejscu „domyślny tekst” należy wpisać wartość danego kodu pocztowego.

   

   

  Wniosek o nadanie ORDERU – ODZNACZENIA – załącznik nr 1

  1. W lewym górnym rogu powinna znaleźć się informacja o jednostce organizacyjnej sporządzającej wniosek zawierająca dane adresowe, numer telefonu (może być pieczątka).
  2. Należy dokładnie określić nazwę orderu - odznaczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 z późn. zm.)
  3. Numer rejestru i nr pozycji w notatce lub wykazie - proszę nie wypełniać.
  4. Proszę zwrócić uwagę na konieczność wypełnienia rubryk: 13 i 19.
  5. Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki Nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
  6. W rubryce Nr 14 ,,stanowisko” należy określić stanowisko wpisując np. nauczyciel – bez podania jakiego przedmiotu osoba naucza.
  7. W rubryce nr 15 należy wpisać tylko odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.
  8. W rubryce Nr 15 ,,posiadane ordery i odznaczenia” i w rubryce Nr 17,,posiadane wyróżnienia, odznaki” w przypadku, gdy kandydat do orderu-odznaczenia nie posiada odznaczeń należy wpisać: nie posiada lub nie dotyczy.
  9. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 18. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi należy wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe. Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia. Należy unikać sformułowań ogólnikowych, lakonicznych, opisywania przebiegu kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. W uzasadnieniu nie powinno się używać nazwisk uczniów – laureatów olimpiad, konkursów, zawodów sportowych, festiwali. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie (należy uwzględnić terminy i daty realizowanych zadań i osiągnięć, aby można było ocenić czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia). W uzasadnieniu nie mogą być podawane zasługi dotyczące okresu sprzed nadania ostatniego odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat brane są pod uwagę tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy.
  10. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty). Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zdaniu uzasadnienia w rubryce 8, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego, w którym składany jest wniosek). W przypadku składania wniosku o nadanie medalu dla dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej nie jest wymagana.
  11. W pozycji 18, po lewej stronie data sporządzania wniosku, pieczęć jednostki organizacyjnej i po prawej stronie pieczątka imienna kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek i podpis.
  12. Proszę nie wypełniać rubryk od pozycji 20.
  13. Na samym dole wpisać proszę nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek.
  14. Do wniosku należy załączyć spinaczem biurowym (nie zszywaczem) druk „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” sporządzonym w jednym egzemplarzu, wypełniony w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez daty wystawienia i podpisu osoby uprawnionej (Ministerstwo Edukacji Narodowej wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie).

   

  Wniosek o nadanie MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – załącznik nr 2

  1. W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień. Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.). Ponadto, Komisja zauważa także niepokojącą tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.
  2. W lewym górnym rogu powinna znaleźć się informacja o jednostce organizacyjnej sporządzającej wniosek zawierająca dane adresowe, numer telefonu (może być pieczątka).
  3. Należy dokładnie określić nazwę medalu, zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 z późn. zm.)
  4. Numer rejestru i nr pozycji w notatce lub wykazie - proszę nie wypełniać.
  5. Proszę zwrócić uwagę na konieczność wypełnienia rubryk: 13, 19, 20.
  6. Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki Nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
  7. W rubryce Nr 14 ,,stanowisko” należy określić stanowisko wpisując np. nauczyciel – bez podania jakiego przedmiotu osoba naucza.
  8. W rubryce nr 15 należy wpisać tylko odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.
  9. W rubryce Nr 15 ,,posiadane ordery i odznaczenia” i w rubryce Nr 17,,posiadane wyróżnienia, odznaki” w przypadku, gdy kandydat do orderu-odznaczenia nie posiada odznaczeń należy wpisać: nie posiada lub nie dotyczy.
  10. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 18. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia. W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia. Należy unikać sformułowań ogólnikowych, lakonicznych, opisywania przebiegu kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. W uzasadnieniu nie powinno się używać nazwisk uczniów – laureatów olimpiad, konkursów, zawodów sportowych, festiwali. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie (należy uwzględnić terminy i daty realizowanych zadań i osiągnięć, aby można było ocenić czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia). W uzasadnieniu nie mogą być podawane zasługi dotyczące okresu sprzed nadania ostatniego odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat brane są pod uwagę tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy.
  11. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty). Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zdaniu uzasadnienia w rubryce 8, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego, w którym składany jest wniosek). W przypadku składania wniosku o nadanie medalu dla dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej nie jest wymagana.
  12. W pozycji 19, po lewej stronie data sporządzania wniosku, pieczęć jednostki organizacyjnej i po prawej stronie pieczątka imienna kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek i podpis.
  13. Proszę nie wypełniać rubryk Nr 21 i 22.
  14. Na samym dole wpisać proszę nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek.
  15. Do wniosku należy załączyć spinaczem biurowym (nie zszywaczem) druk „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” sporządzonym w jednym egzemplarzu, wypełniony w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez daty wystawienia i podpisu osoby uprawnionej (Ministerstwo Edukacji Narodowej wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie).

   Wniosek o nadanie MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – załącznik nr 3

  1. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 8. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia.
  2. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty). Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zdaniu uzasadnienia w rubryce 8, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego, w którym składany jest wniosek). W przypadku składania wniosku o nadanie medalu dla dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej nie jest wymagana.
  3. Rubrykę Nr 9 wypełnia Lubuski Kurator Oświaty.
  4. Do wniosku o Medal KEN proszę nie załączać druku „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”.

  Załączniki:

  1. Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia
  2. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
  3. Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
  4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
  5. Sposób wypełniania druku - „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
   

  sio

  prawo_oswiatowe

  informator

  system_ankiet