Informacja w sprawie sposobu wypełniania oświadczeń lustracyjnych Print
Written by Piotr Gąsiorek (tel. 957255014)   
Friday, 20 November 2009 11:20

1. Obowiązek złożenia "OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.", zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", spoczywa na kandydatach na dyrektorów szkół publicznych urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.


2. Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół niepublicznych oraz placówek oświatowych (chyba, że w skład publicznej placówki oświatowej wchodzi szkoła).


3. Kandydaci na dyrektorów szkół, którzy oświadczają, że nie pracowali, nie pełnili służby ani nie byli świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa, wypełniają jedynie pierwszy segment Części A oświadczenia lustracyjnego.


4. Kandydaci na dyrektorów szkół, którzy oświadczają, że pracowali, pełnili służbę, byli świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa, wypełniają drugi segment Części A oraz Część B oświadczenia lustracyjnego.


5. W miejscach oznaczonych "*" należy "właściwe podkreślić".

6. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy: "złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia". W tym przypadku kandydaci przedkładają Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty INFORMACJĘ O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 ROKU DO DNIA 31 LIPCA 1990 ROKU.


7. Organem właściwym do przyjmowania oświadczeń kandydatów na stanowiska dyrektorów lubuskich szkół publicznych i niepublicznych jest Lubuski Kurator Oświaty. Wraz z oświadczeniem lustracyjnym (lub informacją o złożeniu oświadczenia lustracyjnego) należy złożyć pismo przewodnie określające stanowisko i nazwę szkoły, o które ubiega się kandydat.


8. Kandydaci są zobowiązani przedłożyć oświadczenie lustracyjne:

  • 1) jeżeli ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły - najpóźniej w chwili złożenia oferty;
    2) jeżeli nie ogłoszono konkursu na stanowiska dyrektora szkoły, a także w przypadku powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejne lata - najpóźniej w chwili wyrażenia zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.
  •