Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. Print
Written by Alicja Górska (tel. 95 7255032)   
Thursday, 21 August 2014 15:28

sejmCelem Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.,

będzie:

 

1) umożliwienie zakupu wyposażenia edukacyjnego dla dzieci i uczniów, w przypadku gdy uległo ono zniszczeniu lub gdy jego nabycie, ze względów ekonomicznych wynikających ze zdarzeń losowych, jest utrudnione lub niemożliwe;

2) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia żywiołu oraz stworzenie warunków edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które będą zmniejszać negatywne przeżycia z nim związane.

 

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. realizowany jest na podstawie:

 

1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2) Uchwały  Nr 159/2014 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

3) Rozporządzenia Rady Ministróz dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1098)

 

Pomocą w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne obejmuje się dzieci realizujące w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.2) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2014 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, zwanych dalej „żywiołem”.

 

1. Zasiłek losowy na cele edukacyjne jest świadczeniem pieniężnym, którego wysokość wynosi:

 

1) 500 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego,o którym mowa wyżej, w wysokości do 3000 zł;

2) 1000 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego, o którym mowa wyżej, w wysokości powyżej 3000 zł.

 

2. Pomocą w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego obejmuje się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem

szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2014 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

 

3. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego, o którym mowa wyżej, nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, pomocy w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego udziela się na podstawie oświadczenia o stratach poniesionych w 2014 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, złożonego przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo przez pełnoletniego ucznia.

 

Treść oświadczenia potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

4.Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny jest pomocą w formie 14-dniowego nieodpłatnego pobytu w miejscu wskazanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, realizowanego w czasie ferii letnich lub – w przypadku uzasadnionej potrzeby udzielenia niezwłocznej pomocy po wystąpieniu żywiołu – w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pomoc w tej w formie jest finansowana w wysokości do 1300 zł na jednego ucznia.

 

5.Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne i w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego może być udzielana łącznie. Pomoc w tych formach jest udzielana jednorazowo.

 

Załączniki:

 

1. Informacjapod tym linkiem http://men.gov.pl/index.php/1342-rzadowy-program-pomocy-dzieciom-i-uczniom-w-formie-zasilku-losowego-na-cele-edukacyjne-oraz-pomocy-uczniom-w-formie-wyjazdu-terapeutyczno-edukacyjnego-w-2014-r

2. Uchwała nr 159/2014 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

3. Rozporządzenie Rady Ministróz dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1098)