BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Opinia LKO w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań niezbędnych do nadania uprawnień szkoły publicznej Print
Written by Katarzyna Piechota (tel. 957255026)   
Wednesday, 07 April 2010 16:18

paragrafOPINIA LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SPRAWIE SPEŁNIANIA PRZEZ SZKOŁĘ NIEPUBLICZNĄ WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO NADANIA UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych jest możliwe wyłącznie w szkołach publicznych. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy szkoły niepubliczne mogą uzyskać powyższe uprawnienia, jeżeli:

 

- realizują programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz kształcenia w poszczególnych zawodach;

- realizują zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym i wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły danego typu,

- stosują zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych (sprawdzian szóstoklasistów, egzamin gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje zawodowe), z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

- prowadzą dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

- zatrudniają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla szkół publicznych,

- kształcą w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

lub

- kształcą w profilach kształcenia ogólno zawodowego – w przypadku liceum profilowanego.

 

Stwierdzenie spełniania przez szkołę wymienionych wymagań należy do kompetencji Kuratora. Opinię w tej sprawie Lubuski Kurator Oświaty wydaje na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną. Wniosek, o którym mowa, może być złożony:

  1. przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego – w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, dla której osoba prowadząca występuje o nadanie uprawnień z dniem rozpoczęcia działalności;
  2. po wpisaniu szkoły do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego – wyłącznie w przypadku szkół ponadgimnazjalnych; uzyskanie uprawnień szkoły publicznej następuje wówczas w trakcie prowadzonej już przez szkołę działalności.

Sprawa związana z wydaniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty omawianej opinii, prowadzona jest zgodnie z procedurą, obowiązującą w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1. Procedura wydawania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opinii niezbędnej do nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.

Załącznik nr 2. Wniosek nr 1 (dot. uprawnień nadawanych z dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę).

Załącznik nr 3. Wykaz wymaganych dokumentów.

Załącznik nr 4. Wniosek nr 2 (dot. uprawnień nadawanych w trakcie działalności szkoły).

 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet