Opinia LKO w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań niezbędnych do nadania uprawnień szkoły publicznej Print
Written by Katarzyna Piechota (tel. 957255026)   
Wednesday, 07 April 2010 16:18

paragrafOPINIA LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SPRAWIE SPEŁNIANIA PRZEZ SZKOŁĘ NIEPUBLICZNĄ WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO NADANIA UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych jest możliwe wyłącznie w szkołach publicznych. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy szkoły niepubliczne mogą uzyskać powyższe uprawnienia, jeżeli:

 

- realizują programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz kształcenia w poszczególnych zawodach;

- realizują zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym i wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły danego typu,

- stosują zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych (sprawdzian szóstoklasistów, egzamin gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje zawodowe), z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

- prowadzą dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

- zatrudniają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla szkół publicznych,

- kształcą w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

lub

- kształcą w profilach kształcenia ogólno zawodowego – w przypadku liceum profilowanego.

 

Stwierdzenie spełniania przez szkołę wymienionych wymagań należy do kompetencji Kuratora. Opinię w tej sprawie Lubuski Kurator Oświaty wydaje na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną. Wniosek, o którym mowa, może być złożony:

  1. przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego – w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, dla której osoba prowadząca występuje o nadanie uprawnień z dniem rozpoczęcia działalności;
  2. po wpisaniu szkoły do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego – wyłącznie w przypadku szkół ponadgimnazjalnych; uzyskanie uprawnień szkoły publicznej następuje wówczas w trakcie prowadzonej już przez szkołę działalności.

Sprawa związana z wydaniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty omawianej opinii, prowadzona jest zgodnie z procedurą, obowiązującą w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1. Procedura wydawania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opinii niezbędnej do nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.

Załącznik nr 2. Wniosek nr 1 (dot. uprawnień nadawanych z dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę).

Załącznik nr 3. Wykaz wymaganych dokumentów.

Załącznik nr 4. Wniosek nr 2 (dot. uprawnień nadawanych w trakcie działalności szkoły).