BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Print
Written by Alicja Górska   
Thursday, 22 October 2015 08:52

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2015 r. dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 nr 24, poz. 128) uprzejmie informujemy, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania realizuje zadania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.


Zadania te ukierunkowane są na:

 •  upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
 •  kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 •  zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, w tym samobójstwom,
 •  zapobieganie zaburzeniom odżywiania.

Ważnym zadaniem, które powinno być realizowane w jednostkach systemu oświaty jest udzielanie pomocy w stanach kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży.
W zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje podjęcie następujących działań:

 •  systematyczną realizację edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach oświatowych z naciskiem na kształtowanie: postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, poczucia własnej wartości, poczucia wpływu na swoje życie, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, a także tolerancji i szacunku wobec mniejszości;
 • włączanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego do programów profilaktyki i szkolnych programów wychowawczych poprzez działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży, a także uczenie ich odpowiedzialności i umiejętności kontrolowania impulsywnych zachowań, budowanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku;
 •  monitorowanie realizacji w szkole podstawy programowej w zakresie promocji zdrowia psychicznego;
 •  rozwijanie kompetencji nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie promocji zdrowia psychicznego;
 •  realizację działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w szkole, w tym zapobieganie przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, wykluczeniu;
 •  zapewnienie pomocy uczniom w stanach kryzysu psychicznego, ich rodzicom i nauczycielom – m. in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 •  uwzględnienie w działalności profilaktycznej systemu rekomendacji i rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
 •  podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz rodziców – szkolenia dotyczące budowania dobrych, wspierających, opartych na dialogu i szacunku relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym, rozpoznawania zagrożenia i właściwego reagowania w sytuacji kryzysu psychicznego ucznia, przeciwdziałania uzależnieniom, rozpoznawania i udzielania pomocy w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 •  prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej poświęconych oddziaływaniu mediów – pozwalające młodym odbiorcom krytycznie oceniać destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu; demaskowanie rzeczywistych intencji reklam i zawartych w nich manipulacji, rozbijanie błędnych przekonań nastolatków na temat siebie i świata.

Ważnym narzędziem wspierającym szkoły i placówki systemu oświaty w realizacji celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są:

 •  Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła";
 •  Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+".

Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów szkół i placówek o systematyczną realizację działań mających na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, natomiast Państwa Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli o ich wspomaganie.

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet