BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
WAŻNE! Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez osoby niepełnoletnie Print
Wednesday, 14 July 2010 13:16

Przedszkola, określając w swoich statutach zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, bardzo często chcą zminimalizować ryzyko związane z ewentualną odpowiedzialnością wynikającą z wydania dziecka osobie niegwarantującej bezpieczeństwa i w zakresie osób, których rodzice mogą upoważnić do odbioru swoich dzieci wprowadzają ograniczenia: zawężają grupę uprawnionych wyłącznie do osób pełnoletnich.

 

Przedszkola, określając w swoich statutach zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, bardzo często chcą zminimalizować ryzyko związane z ewentualną odpowiedzialnością wynikającą z wydania dziecka osobie niegwarantującej bezpieczeństwa i w zakresie osób, których rodzice mogą upoważnić do odbioru swoich dzieci wprowadzają ograniczenia: zawężają grupę uprawnionych wyłącznie do osób pełnoletnich.

 

Takie działania przedszkoli wydają się być zrozumiałe. W odniesieniu do osób pełnoletnich łatwiej jest bowiem zakładać, że są w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo, stosując dozór adekwatny do sytuacji. Natomiast w przypadku osób niepełnoletnich najczęściej pojawiają się obawy, czy określona osoba jest na tyle dojrzała, by móc sprawować należycie dozór nad małoletnim dzieckiem w konkretnych warunkach, które mogą być zróżnicowane. Inne bowiem będą zagrożenia dla bezpieczeństwa dziecka mieszkającego w niewielkiej odległości od przedszkola, a inne gdy droga z przedszkola wymaga pokonania znacznych odległości, w tym środkami komunikacji społecznej.

 

Z prawnego punktu widzenia sprawa wygląda inaczej. Zgodnie § 2 pkt 1, pkt 4 załącznika nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.), przedszkola są zobowiązane do określenia szczegółowych zasad przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub ,,upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo”. Przywoływane rozporządzenie nie wymaga, by upoważniona osoba była pełnoletnia. Ww. osoba ma posiadać stosowne upoważnienie i nie wzbudzać obaw do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. Gdyby przedszkole miało obawy, że osoba upoważniona nie zapewni dziecku pełnego bezpieczeństwa, powinno prosić rodziców (prawnych opiekunów) o wskazanie innej osoby, wobec której nie będzie miało żadnych wątpliwości.

 

Działania przedszkoli polegające na określaniu w zapisach statutowych takich zasad przyprowadzania i odbierania dzieci, w których dochodzi do wykluczenia z grupy upoważnionych osoby niepełnoletnie z jednej strony można by zatem uznać za uzasadnione: bowiem na przedszkolu spoczywa obowiązek sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom powierzonym danej placówce i nie ulega wątpliwości, że dziecko w momencie jego odbioru znajduje się pod nadzorem przedszkola, które odpowiada za jego bezpieczeństwo, w tym również za to, komu i w jakich okolicznościach przekazuje dziecko i pozwala na opuszczenie placówki.

 

Z drugiej jednak strony pogląd taki nie jest pozbawiony wątpliwości. Po pierwsze, przedmiotowe rozporządzenie w omawianej sprawie, nie stawia wymogu pełnoletniości wobec osób upoważnionych przez rodziców do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, po drugie - zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - dziecko aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską, w związku z którą rodzic ma prawo decydować, komu chce powierzyć pieczę nad dzieckiem w określonej sytuacji, w tym również kogo chce upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola. Wydaje się też, że to rodzic, znając swoje dzieci, ich stopień rozwoju i cechy charakterologiczne oraz uwarunkowania rodzinne i środowiskowe - jest w stanie najlepiej ocenić, czy może powierzyć odebranie młodszego dziecka z przedszkola starszemu rodzeństwu, i czy jest ono w stanie zapewnić mu pełne bezpieczeństwo w drodze z przedszkola do domu. Nie mówiąc o tym, iż art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. r. Nr 108,  poz. 908 ze zm.) zezwala dzieciom do lat 7 korzystać z drogi pod opieką osoby, która osiągnęła co najmniej 10 lat.

 

W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. uprzejmie prosi Państwa Dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli do zweryfikowania zapisów statutowych w omawianym obszarze i w razie potrzeby do wprowadzenia stosownych regulacji.

Mogą bowiem pojawiać się zarzuty, że postanowienia statutów przedszkoli ograniczające możliwość udzielania przez rodzica upoważnienia do odebrania jego dziecka z przedszkola tylko do osoby pełnoletniej są nadmiernym i nieuzasadnionym ingerowaniem w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad dzieckiem, tym bardziej że:

  1. przekazanie dziecka osobie upoważnionej pełnoletniej może także wiązać się z ryzykiem powstania odpowiedzialności wobec małoletniego dziecka (potwierdza to wiele orzeczeń sadowych),
  2. przedmiotowe rozporządzenie w omawianej sprawie nie nakłada na przedszkola obowiązku przyjmowania i wydawania dzieci wyłącznie osobom pełnoletnim.

 

 

 

 

 

 

Opracowała Ewa Jałowy, m.in. na podstawie pisma MEN z dnia 24 czerwca 2010 r., znak: DZSE-3-ER-044-22/10.
 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet